Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 Số 1270/ SNN - PTNT V/v rà soát, đánh giá và sử lý dứt điểm các HTX nông nghiệp yếu kém và ngừng hoạt động lâu ngày 12 21/11/2018
2 4836/BNN - VPĐP V/v Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình MTQG nông thôn mới 24 19/10/2018
3 973/SNN - TT&BVTV Đẩy nhanh tiến độ và mở rộng diện tích cây vụ đông năm 2018 20 18/09/2018
4 907/SNN - TT&BVTV V/v tăng cường giám sát Châu Chấu tre lưng vàng hại cây trồng 21 28/08/2018
5 822/SNN - TT&BVTV Tăng cường các biện pháp phòng trừ bệnh lùn sọc đen hại lúa mùa 7 07/08/2018
6 802/SNN - TCCB Xin ý kiến Dự thảo hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp các huyện, thành phố 20 30/07/2018
7 1024/UBND - NC Chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy từ văn bản trên địa bàn tỉnh Lai châu 16 11/07/2018
8 529/SNN - TT&BVTV Chỉ đạo sản xuất vụ mùa 2018 44 31/05/2018
9 số 01/SNN - KHTC Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện NQ Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông thôn, nông dân 789 20/04/2018
10 Số 297/SNN - TTr V/v thực hiện Kế hoạch số 2130/ KH - UBND ngày 15/11/2017; Kế hoạch số 403/Kh - UBND ngày 30/3/2018 của UBND tỉnh Lai Châu 41 09/04/2018
11 số 296/SNN - TT&BVTV V/v tăng cường các biện pháp phòng trừ bệnh Lùn sọc đen phương nam hại lúa 25 04/04/2018
12 Số 249/SNN - TT&BVTV Tăng cường quản lý thuốc BVTV cấm sử dụng tại Việt Nam 35 22/03/2018
13 Số 240/SNN - CNTY Hướng dẫn triển khai " tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường" đợt 1 năm 2018 10 20/03/2018
14 237/SNN - TTr Triển khai chương trình hành động của CP thực hiện công tác PCTN đến năm 2020 18 19/03/2018
15 Số 113/KH - SNN Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 22 05/02/2018

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Email: so.nn&ptnt-laichau@chinhphu.vn - Điện thoại 02133.876.582

Ghi rõ nguồn http://sonnptnt.laichau.gov.vn khi bạn sử dụng thông tin từ website này.