Trang chủ Giới thiệu chung Tổ chức sự nghiệp

Trung tâm Khuyến nông
(Ngày đăng :31/08/2016 12:00:00 SA)

Trung tâm Khuyến nông Lai Châu có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo Quyết định số 226/QĐ-SNN ngày 31/5/2016 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lai Châu.

Trụ Sở tại đường Trần Hưng Đạo, Tổ 12 phường Đoàn Kết, TP. Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

Số điện thoại: 02313876331

I. Vị trí và chức năng

1. Trung tâm Khuyến nông là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có chức năng phục vụ quản lý Nhà nước của Sở và chủ trì triển khai hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh. Thực hiện khảo nghiệm, ứng dụng, bảo tồn, sản xuất, kinh doanh và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản. Kinh doanh giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản, sản phẩm nông lâm thủy sản và vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

2. Trung tâm Khuyến nông chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3. Trung tâm Khuyến nông có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng, có trụ sở, kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước cấp theo quy định của pháp luật. 

II. Nhiệm vụ và Quyền hạn

1. Đề xuất với Giám đốc Sở về chính sách, chiến lược, kế hoạch phát triển dài hạn, 5 năm và hàng năm, các chương trình, dự án, các văn bản quy phạm pháp luật về khuyến nông trên địa bàn tỉnh.

2. Xây dựng, trình Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chương trình, kế hoạch, dự án khuyến nông tại địa phương. Tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Ký hợp đồng khuyến nông với các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

4. Chủ trì thực hiện một số chương trình, dự án, nhiệm vụ khuyến nông theo phân công của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

5. Trực tiếp tổ chức, thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia, các dự án về giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản.

6. Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ mới và khảo nghiệm, tuyển chọn, bình tuyển, chọn lọc về giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản; lưu giữ, bảo tồn, phát triển một số giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản quý, hiếm.

7. Hợp tác với các tổ chức trong việc thực hiện các chương trình nghiên cứu về di truyền, chọn giống.

8. Thực hiện tổ chức sản xuất, hợp tác, liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân, sản xuất, kinh doanh giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản, sản phẩm nông lâm thủy sản và vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

9. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các chương trình, dự án khuyến nông theo quy định của pháp luật.

10. Hướng dẫn về nội dung, phương pháp hoạt động khuyến nông cho các cơ quan, đơn vị tham gia hoạt động khuyến nông.

11. Chủ trì xây dựng chương trình, tài liệu hướng dẫn khuyến nông; tổ chức tập huấn kỹ thuật, nghiệp vụ cho cán bộ, cộng tác viên khuyến nông các cấp và nông dân.

12. Tổ chức hoạt động thông tin tuyên truyền về khuyến nông theo quy định của pháp luật.

13. Tổ chức và tham gia tổ chức các hội thi, hội thảo, hội chợ, triển lãm, diễn đàn, tham quan học tập, trao đổi kinh nghiệm về khuyến nông.

14. Tư vấn và cung cấp dịch vụ khuyến nông theo quy định của pháp luật.

15. Tham gia đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn theo phân công của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và quy định pháp luật.

16. Phối hợp với các tổ chức trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong công tác phòng, chống dịch bệnh, thiên tai tại địa phương.

17. Quản lý và sử dụng quỹ hoạt động khuyến nông (nếu có) theo quy định của pháp luật.

18. Thực hiện hợp tác quốc tế về khuyến nông theo quy định của pháp luật.

19. Báo cáo kết quả thực hiện các chương trình, dự án về khuyến nông theo quy định.

20. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, viên chức theo quy định của pháp luật; thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, viên chức Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm theo thẩm quyền.

21. Thực hiện quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức của Trung tâm; chương trình cải cách hành chính theo mục tiêu và nội dung theo quy định.

22. Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

23. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan

Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng(31/08/2016 9:26:19 SA)

Trung tâm Nước sạch và VSMTNT(31/08/2016 9:16:41 SA)

Trung tâm Khuyến nông(31/08/2016 9:10:59 SA)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Email: so.nn&ptnt-laichau@chinhphu.vn - Điện thoại 02133.876.582

Ghi rõ nguồn http://sonnptnt.laichau.gov.vn khi bạn sử dụng thông tin từ website này.