Đơn vị: Sở Nông nghiệp và PTNT Lai Châu

Phòng Tổ chức cán bộ 

Địa chỉ: Tầng 2, nhà F, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu, phường Tân Phong, TP. Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

Số điện thoại: 02313876713

Chức năng, nhiệm vụ

Phòng Tổ chức cán bộ là phòng chuyên môn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở công tác quản lý nhà nước về tổ chức bộ máy, công chức, viên chức, biên chế, vị trí việc làm, số lượng người làm việc, đào tạo, bồi dưỡng, chế độ, chính sách, thi đua, khen thưởng, kỷ luật, cụ thể:

1. Xây dựng và đề xuất cho Giám đốc Sở về kiện toàn tổ chức bộ máy,  việc quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức, đơn vị trực thuộc Sở; sắp xếp, xác định biên chế lao động cho từng đơn vị; xây dựng các phương án thành lập, sáp nhập, giải thể các đơn vị trực thuộc Sở theo quy định của phát luật; quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh lãnh đạo cấp Trưởng, cấp Phó các tổ chức thuộc Sở; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, Phòng Kinh tế thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố thuộc tỉnh.

2. Quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh; đề xuất việc tổ chức đào tạo; bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ thuộc diện phân cấp quản lý, xây dựng quy hoạch cán bộ ngắn hạn và dài hạn; kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo cán bộ nguồn, cán bộ chức danh, cán bộ quản lý về nghiệp vụ theo quy định.

3. Đề xuất việc thực hiện các chế độ, chính sách trong ngành về việc nâng lương, nâng ngạch, chuyển ngạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, luân chuyển, điều động, đề bạt, sắp xếp nhân sự theo phân cấp quản lý cán bộ của Tỉnh và quy định của pháp luật; thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ ngành.

4. Thực hiện kiểm tra, hướng dẫn, giải quyết các quyền lợi, chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, hợp đồng lao động, các chính sách đối với người lao động ở các đơn vị cơ sở;

5. Thực hiện quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức diện Sở quản lý, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện quản lý, sử dụng, lưu trữ hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật; nhận xét đánh giá cán bộ, công chức, viên chức theo phân cấp quản lý và quy định hiện hành.

6. Thực hiện công tác Thi đua - Khen thưởng; Thường trực Hội đồng: Thi đua - Khen thưởng; kỷ luật; nâng lương; sáng kiến.

7. Theo dõi số lượng, chất lượng công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành; tổng hợp báo cáo, thống kê về tổ chức cán bộ, lao động, đào tạo, bồi dưỡng theo quy định; chấp hành chế độ báo cáo về công tác tổ chức cán bộ theo quy định của pháp luật.

8. Theo dõi việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, dân vận chính quyền trong phạm vi quản lý của Sở; làm thủ tục xuất cảnh cho cán bộ, công chức, viên chức đi học hoặc đi công tác ở nước ngoài.

9. Xây dựng và thực hiện chương trình cải cách hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Phòng Tổ chức cán bộ theo mục tiêu và nội dung, chương trình cải cách hành chính của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

10. Quản lý tổ chức, công chức, vị trí việc làm, tài sản và nguồn lực khác được giao theo phân cấp của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và quy định của pháp luật.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định pháp luật và Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao.