Đơn vị: Sở Nông nghiệp và PTNT Lai Châu

Văn phòng Sở

Địa chỉ: Tầng 1, nhà F, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu, phường Tân Phong, TP. Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

Số điện thoại: 02313876582

Chức năng, nhiệm vụ

Văn phòng Sở là phòng chuyên môn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở công tác quản lý nhà nước về hành chính, văn thư, cải cách hành chính, quản trị, tài sản, theo dõi tổng hợp, hợp tác quốc tế, cụ thể:

1. Tổng hợp, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác định kỳ của Sở, các đồng chí Lãnh đạo Sở.

2. Tổng hợp tình hình xử lý công việc theo nhiệm vụ được giao. Tham mưu cho Lãnh đạo Sở theo dõi tổng hợp chương trình công tác định kỳ, đột xuất của Lãnh đạo Sở; Chuẩn bị nội dung báo cáo giao ban định kỳ, tổng kết hàng năm của Sở. Thực hiện công tác hậu cần phục vụ cho Lãnh đạo Sở;

3. Tham mưu cho Lãnh đạo Sở về công tác quản trị, hành chính văn phòng, văn thư, phát hành công văn đi, quản lý công văn đến; quản lý con dấu và in ấn, phát hành tài liệu theo đúng chế độ quy định hành chính; lưu trữ hồ sơ, tài liệu, dữ liệu theo đúng quy định về lưu trữ và chế độ bảo mật.

4. Tham mưu thực hiện, theo dõi các chương trình hợp tác quốc tế. Phối hợp với các phòng, ban xây dựng, đề xuất các chương trình hợp tác Quốc tế về các lĩnh vực thuộc phạm vi của Sở theo phân cấp của UBND tỉnh và quy định của pháp luật.

6. Tổng hợp Chương trình cải cách hành chính của Sở. Tham mưu đề xuất  thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 - 2008 thuộc khối văn phòng Sở; Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo đề án được duyệt;

7. Kiểm tra về thể thức văn bản trước khi trình Lãnh đạo Sở phê duyệt ban hành; Thực hiện quản lý và hướng dẫn thực hiện công tác văn thư, lưu trữ theo quy định của pháp luật.

8. Tham mưu xây dựng và quản trị mạng internet, mạng LAN, quản lý trang thông tin điện tử của Sở; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ về Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

9. Quản lý tài chính, tài sản khối Văn phòng Sở theo quy định của pháp luật; Kiểm tra, giám sát về trật tự an toàn trong nội bộ cơ quan, công tác an ninh, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường cơ quan khối văn phòng Sở; Theo dõi  trang thiết bị kỹ thuật, thông tin liên lạc, quản lý, điều động xe và các phương tiện phục vụ nhiệm vụ, công tác của cơ quan.

10. Tham mưu thực hiện công tác lễ tân trong các hội nghị, cuộc họp do Sở tổ chức, bao gồm: mời họp, bố trí phòng họp, hướng dẫn, tổ chức và đón tiếp khách.

11. Phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ thực hiện công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc các Phòng chức năng, chuyên môn Khối Văn phòng Sở theo quy định của pháp luật.

12. Xây dựng kế hoạch dự toán ngân sách quản lý hành chính của Khối Văn phòng Sở; quản lý tài chính, quỹ Thi đua - Khen thưởng và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định.

13. Theo dõi, sắp xếp các trang thiết bị, phương tiện làm việc của Khối Văn phòng Sở.

14. Được thừa ủy quyền hoặc thừa lệnh Giám đốc Sở Sao y và ký sao y các tài liệu có liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ gửi đến các phòng, đơn vị trực thuộc Sở. Ký thừa lệnh các văn bản hướng dẫn, nhắc nhở về chuyên môn hành chính, quản trị đối với các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; ghi chép ký thông báo nội dung các cuộc họp, làm việc, kết luận do Lãnh đạo Sở chủ trì.

15. Quản lý tổ chức, cán bộ, công chức, vị trí việc làm, tài sản và nguồn lực khác được giao theo phân cấp của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và quy định của pháp luật.

16. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định pháp luật và Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao.