Đ/c Đặng Văn Châu - Giám đốc   

Số điện thoại: 0912 600 160

Email:chaudv.sonnptnt@laichau.gov.vn 

 

 

Đ/c Vương Đức Lợi - Phó Giám đốc

Số điện thoại: 0973879888

Email: loivd.sonnptnt@laichau.gov.vn 

 

Đ/c Nguyễn Trong Lịch - Phó Giám đốc

Số điện thoại: 0975 961 972

Email:lichnt.sonnptnt@laichau.gov.vn


 

 

Đ/c Tống Văn Dương - Phó Giám đốc

Số điện thoại: 0975 409 686

Email:duongtv.sonnptnt@laichau.gov.vn