SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH LAI CHÂU

- Địa chỉ: Tầng 1 + 2, nhà F, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh, phường Tân Phong - TP.Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

- Điện thoại: 02133 876 582    

- Email: vpsonnptnt@laichau.gov.vn