Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu

Ngày 8/5/2024 UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 673/QĐ-UBND về Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sunglĩnh vực thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thủy sản, thú y và Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lai Châu

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thủy sản, thú y và Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lai Châu

Ngày 03/5/2024 UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 647/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sunglĩnh vực thủy sản, thú y và Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát ...
Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lai Châu

Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lai Châu

Ngày 17/4/2024 UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 565/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lai Châu
Hội nghị tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính

Hội nghị tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính

Sáng nay (4/4), Văn phòng Chính phủ phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công liên thông. Đồng chí Ngô Hải Phan - Cục trưởng Cục Kiểm ...
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tụchành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi, chứcnăng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu