A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

 

 

Xác định cải cách hành chính là chương trình quan trọng, tập thể lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt: Căn cứ vào Chương trình cải cách hành chính tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2030, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành kế hoạch cải cách hành chính nhà nước, kế hoạch tuyên truyền, kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính năm 2023, kế hoạch kiểm soát TTHC với các mục tiêu cụ thể, đầy đủ các nhiệm vụ và xác định rõ trách nhiệm thực hiện của các phòng, đơn vị trực thuộc trong triển khai thực hiện kế hoạch. Các văn bản liên quan về cải cách hành chính được tuyên truyền thông qua phần mềm quản lý văn bản điều hành, trang thông tin điện tử của Sở.

 

Công tác tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực ngành quản lý được thực hiện đúng quy trình thủ tục xây dựng văn bản theo quy định của pháp luật. Qua công tác tự kiểm tra cho thấy các văn bản quy phạm pháp luật do Sở tham mưu đã đảm bảo đúng về thẩm quyền ban hành, trình tự thực hiện, không có văn bản có dấu hiệu trái pháp luật.

Công tác cải cách thủ tục hành chính luôn được quan tâm chỉ đạo thực hiện: Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023 giao các phòng, đơn vị trực thuộc tổ chức nghiên cứu, đánh giá và đề nghị phương án đơn giản hóa theo quy định. Sở đã tham mưu Trong kỳ báo cáo đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 19 quyết định. Trong đó: 21 danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung; 14 danh mục TTHC ban hành mới; 08 TTHC bị bãi bỏ; 06 TTHC bị thay thế.

Đề nghị cấp chữ ký số cho 01 công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC để thực hiện số hóa theo quy định, scan các hồ sơ và cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh. 100% hồ sơ đã số hóa đầy đủ thành phần hồ sơ. Năm 2023, trên Cổng dịch vụ công Lai Châu Sở Nông nghiệp và PTNT đã tiếp nhận được trong kỳ: 479 hồ sơ (Trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính: 236 hồ sơ; trực tuyến 233 hồ sơ); số từ kỳ trước chuyển qua 10 hồ sơ. Số lượng hồ sơ đã giải quyết trước hạn 437 hồ sơ, đúng hạn 35 hồ sơ. Số lượng hồ sơ đang giải quyết 07 hồ sơ (trong đó: trong hạn 07 hồ sơ; quá hạn 0 hồ sơ). Không có phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính đúng thời hạn quy định.

 

Công tác cải cách tổ chức bộ máy được quan tâm chỉ đạo thực hiện, hiện tại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng, ban, đơn vị cơ bản đã đảm bảo, không chồng chéo, bất cập trong thực hiện nhiệm vụ. Việc sử dụng biên chế hành chính nhà nước, số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp, số hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP được thực hiện đúng theo quy định, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.

 Căn cứ văn bản của UBND tỉnh về việc Thông tư của Bộ Nội vụ và Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành, Sở Nông nghiệp và PTNT đã triển khai xây dựng đề án vị trí việc làm trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thẩm định.

 Công tác quản lý, sử dụng công chức, viên chức được thực hiện đúng quy định, không vượt quá số lượng biên chế được giao. Việc tuyển dụng, bổ nhiệm công chức, viên chức được thực hiện đúng theo phân cấp; công chức, viên chức được bố trí đúng cơ cấu ngạch và chức danh theo Đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt. Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức đã được quan tâm nhằm từng bước chuẩn hoá đội ngũ công chức, viên chức của Sở. Việc bổ nhiệm ngạch, chuyển ngạch công chức, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức được thực hiện đúng quy định. Kết quả năm 2023 Điu chnh s giao  biên  chế các phòng, đơn v trc  thuc  S;  tiếp  nhn  vào  làm  công  chc đi vi 03 trưng hp; ngh thôi vic theo nguyn vng cá nhân 04 công chc, viên  chc;  chm  dt  hp đng lao đng  theo  nguyn  vng cá nhân 02 ngưi lao  đng;  chuyn  công  tác  02  công  chc;  b nhim  ngch  11  công  chc, chuyn ngch cho 04 công chc; t chc tuyn dng viên chc thuc S Nông nghip  và  PTNT,  kết  qu có 21 ngưi  trúng  tuyn.  T chc  b máy  ca cơ quan đưc rà soát, sp xếp tinh gn. Ban hành các văn bn t chc thc hin công  tác  cán  b ca  S  đm  bo đúng quy đnh,  cht lưng  và  thi  gian. Thưng xuyên quán trit công chc, ngưi lao đng trong cơ quan chp hành nghiêm k lut, k cương hành chính, đo đc công v.

 Cải cách tài chính công được thực hiện hiệu quả, các chính sách, tiền lương, tiền công theo quy định của Trung ương và Bộ Tài chính; quản lý thu, chi ngân sách nhà nước đúng Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các quy định về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc được phát huy, đúng quy định. Các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính ngân sách được thực hiện đúng quy định.

 Thường xuyên ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm chuyên ngành trong hoạt động của cơ quan góp phần tích cực trong xây dựng Chính quyền điện tử, chính quyền số. Tổng số văn bản đến 13897, trong đó hoàn toàn điện tử là 13410 song song văn bản giấy – điện tử là 478; tổng số văn bản đi là 2.162, trong đó hoàn toàn điện tử là 2162; Văn bản nội tỉnh có ký số là 2140, văn bản nội tỉnh không ký số là 22.

 Tuy nhiên, công tác cải cách hành chính còn một số khó khăn, hạn chế như: Tỷ lệ phát sinh hồ sơ trực tuyến và tỷ lệ gửi nhận qua dịch vụ bưu chính công ích còn thấp. Nguyên nhân do khả năng tiếp cận thông tin, trình độ, phương tiện máy móc ứng dụng công nghệ thông tin của người dân còn hạn chế; Chi phí cho dịch vụ bưu chính công ích còn cao nên chưa khuyến khích được người dân sử dụng dịch vụ bưu chính công ích. 

Năm 2024 Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính theo Nghị quyết số 08/NQ ngày 20/5/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định 688/QĐ-UBND ngày 11/6/2021 của UBND tỉnh; Kế hoạch số 2943/KH-UBND ngày 20/9/2021 của UBND tỉnh về chương trình cải cách hành chính tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2030. Tiếp tục tuyên truyền giáo dục công chức, viên chức trong cơ quan nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện chương trình tổng thể Cải cách hành chính. Thực hiện tốt công tác cải cách thể chế, rà soát các văn bản đã ban hành để đề nghị sửa đổi bổ sung cho phù hợp với quy định mới. Công bố kịp thời, đầy đủ các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết; Niêm yết công khai thủ tục hành chính tại trụ sở cơ quan và trang thông tin điện tử của Sở. Thực hiện nghiêm túc quy trình giải quyết thủ tục hành chính. Nâng cao chất lượng công vụ, ý thức tổ chức kỷ luật cũng như tinh thần, thái độ phục vụ tổ chức, công dân của đội ngũ cán bộ, công chức trong cơ quan. Tiếp tục duy trì thực hiện nghiêm các quy chế về quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan. Thực hiện nghiêm chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí trong đơn vị hành chính, sự nghiệp theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 và Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ. Ứng dụng phần mềm chuyên ngành, phần mềm quản lý văn bản và điều hành, chữ ký số vào hoạt động quản lý của cơ quan hướng đến xây dựng nền hành chính điện tử, tạo mọi điều kiện tốt nhất để phục vụ nhân dân, doanh nghiệp./.

 


Nguồn:Văn phòng Sở Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan