A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính của sở Nông nghiệp và PTNT

Thực hiện các quy định và các văn bản hướng dẫn thi hành của các cấp có thẩm quyền về công tác cải cách TTHC, xác định công tác cải cách hành chính nói chung và công tác cải cách TTHC nói riêng là nhiệm vụ trọng tâm. Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức tuyên truyền, triển khai thực hiện kịp thời các văn bản chỉ đạo của cấp trên góp phần nâng cao, cải thiện kết quả công tác cải cách TTHC. Trên cơ sở nội dung các văn bản chỉ đạo của các cấp, cụ thể hóa và xây dựng các văn bản chỉ đạo của Sở để triển khai, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện công tác cải cách TTHC: Hàng năm, xây dựng ban hành kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC; kế hoạch triển khai thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Đề án đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; tổ chức thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh Lai Châu theo quy định; tham mưu dự thảo các quyết định công bố TTHC ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ kịp thời… thực hiện đầy đủ báo cáo định kỳ, đột xuất về CCHC nói chung và cải cách TTHC nói riêng đảm bảo nội dung và thời gian quy định. Từ năm 2021 đến 2023 đã đạt được một số kết quả như sau:

Về phân cấp trong giải quyết TTHC: Thực hiện triển khai văn bản của Thủ tưởng Chính phủ: Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10/01/2022 về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước; Quyết định số 1015/QĐ-TTg, ngày 30/8/2022 phê duyệt phương án phân cấp trong giải quyết TTHC thuộc phạm vi quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ.  Các lĩnh vực đã được phân cấp: Lĩnh vực Lâm nghiệp đã thực hiện phân cấp 01 thủ tục: Phê duyệt phương án khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên (Phân cấp thẩm quyền giải quyết TTHC từ Chi cục Kiểm lâm cấp tỉnh về Hạt Kiểm lâm cấp huyện theo Thông tư số 26/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản). Lĩnh vực trồng trọt đã thực hiện phân cấp 02 thủ tục (Cấp thẻ giám định viên quyền đối với giống cây trồng; Cấp lại thẻ giám định viên quyền đối với giống cây trồng) phân cấp thẩm quyền giải quyết TTHC từ Cục trồng trọt về cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh theo Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ.

Về cắt giảm, đơn giản hóa TTHC nội bộ: Sở thường xuyên tổ chức rà soát các TTHC nội bộ theo Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ để kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền cắt giảm, đơn giản hóa các TTHC nội bộ, góp phần nâng cao công tác quản lý, điều hành của các cấp chính quyền trong công tác CCHC. Thực hiện Kế hoạch số 4163/KH-UBND ngày 07/11/2023 của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Kế hoạch số 2412/KH-SNN ngày 14/11/2022 về rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ của Sở Nông nghiệp và PTNT giai đoạn 2022-2025. Theo đó, đã trình UBND tỉnh phê duyệt công bố 06 TTHC nội bộ cấp huyện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở tại Quyết định số 510/QĐ-UBND ngày 31/3/2023 của UBND tỉnh.

Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông: Sở đã ban hành Kế hoạch số 1422/KH-SNN, ngày 16/7/2021 về triển khai thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính của Sở Nông nghiệp và PTNT. Hàng năm, xây dựng kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông để tổ chức thực hiện theo quy định; nghiêm túc triển khai thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đảm bảo theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ, Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ. Kết quả thực hiện: Bố trí 01 viên chức chính thức và 01 công chức dự phòng làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để thực hiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết TTHC của Sở được triển khai thực hiện trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh Lai Châu tại địa chỉ http://dichvucong.laichau.gov.vn. Viên chức tiếp nhận và trả kết quả luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, không sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho tổ chức, công dân và được đảm bảo trang thiết bị, phần mềm xử lý hồ sơ, chế độ hỗ trợ đối với công chức thực hiện tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh theo quy định.

Về công bố, công khai TTHC: Trong kỳ báo cáo đã tham mưu trình UBND tỉnh công bố các Danh mục TTHC được công bố mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ theo quy định (trong đó: 29 TTHC ban hành mới; 97 TTHC sửa đổi, bổ sung; 29 TTHC bị bãi bỏ, 07 TTHC bị thay thế). Kết quả tiếp nhận và giải quyết TTHC: Trong kỳ báo cáo, tiếp nhận 1148 hồ sơ trong đó: đã trả kết quả đúng và trước hạn 1134 hồ sơ, 11 hồ sơ đang trong thời gian giải quyết, đang tạm dừng 03 hồ sơ.

Số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC và cung cấp dịch vụ công trực tuyến:  Số hóa hồ sơ TTHC khi tiếp nhận: Số hồ sơ tiếp nhận: 1234; Số hồ sơ có số hóa thành phần: 1229; Số hồ sơ số hóa đầy đủ thành phần hồ sơ: 1161; tỷ lệ số hồ đầy đủ thành phần hồ sơ khi tiếp nhận: 94,08%. Số hóa kết quả giải quyết TTHC: Số hồ sơ đã giải quyết: 1232; Số hồ sơ có số hóa kết quả: 648; số hồ sơ chưa số hóa kết quả: 584; Tỷ lệ số hóa kết quả hồ sơ: 52,6%.

Về cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT): Hiện tại 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở được đăng tải trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh và Trang thông tin điện tử của Sở.

Từ năm 2021 - 2023, Sở không nhận được trường hợp khiếu nại cũng như các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn tồn tại, hạn chế như công tác rà soát, đánh giá các TTHC thuộc các lĩnh vực do các phòng đơn vị trực thuộc Sở tham mưu giải quyết đôi khi thường xuyên; chưa chủ động chỉ đạo thực hiện công tác rà soát, đơn giản hóa TTHC ngoài những TTHC được phân công rà soát theo Kế hoạch. Chưa có đề xuất các nội dung phương án đơn giản hóa TTHC thuộc thẩm quyền tham mưu giải quyết; Về số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC và cung cấp dịch vụ công trực tuyến đã thực hiện nghiêm túc, đảm bảo theo quy định. Tuy nhiên, hạ tầng công nghệ thông tin, trang thiết bị chưa đáp ứng hết các yêu cầu, nhiệm vụ; Cổng Dịch vụ công quốc gia có thời điểm bị lỗi trong lúc cao điểm nên việc truy xuất hồ sơ đã được số hóa đôi khi chưa kịp thời; Tỷ lệ nộp và trả kết quả hồ sơ TTHC qua dịch vụ bưu chính còn hạn chế.

Giải pháp trong thời gian tới: Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông về công tác cải cách TTHC và triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, chỉ đạo của UBND tỉnh về kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Thường xuyên rà soát, đánh giá các quy định hành chính, TTHC để kiến nghị, đề xuất đơn giản hóa hoặc loại bỏ những TTHC rườm rà, không cần thiết; giảm chi phí, rút ngắn thời gian giải quyết, bảo đảm công khai, minh bạch và nâng cao trách nhiệm của cơ quan nhà nước; Tiếp tục thực hiện cải cách TTHC; lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá chất lượng hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ, đề cao vai trò người đứng đầu; xử lý nghiêm trường hợp công chức, viên chức có hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu trong việc tiếp nhận, giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân theo quy định; Tiếp tục thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông và các quy chế, quy định phối hợp; phổ biến rộng rãi và niêm yết công khai tại công sở các quy chế, quy trình và các thủ tục hành chính... để tổ chức, cá nhân biết, thực hiện và giám sát; đồng thời phải cập nhật kịp thời khi có thay đổi; Thực hiện tái cấu trúc quy trình các TTHC theo quy định để tiếp tục đơn giản hóa các quy trình thủ tục; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC; đảm bảo trang thiết bị, thực hiện số hóa hồ sơ và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong tiếp nhận, giải quyết TTHC; trả hồ sơ trước, đúng hạn; cử công chức, viên chức tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ công tác kiểm soát TTHC; Thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tăng tỷ lệ thanh toán trực tuyến./.

 

 


Tác giả: Văn phòng Sở
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan