• :
  • :

Lấy phiếu tín nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý (Ban Giám đốc Sở).

Tác giả: Lưu Hiền - VP Sở