A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Thực hiện Kế hoạch số 219/KH-UBND ngày 20/01/2022 của UBND tỉnh về tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước năm 2022, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Kế hoạch số 336/KH-SNN ngày 25/02/2022 về việc tuyên truyền cải cách hành chính của Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2022.

         Thông qua công tác tuyên truyền giúp nâng cao nhận thức và vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các ngành, các cơ quan đoàn thể, công chức, viên chức tích cực tham gia công tác tuyên truyền CCHC; nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, quy tắc ứng của công chức, viên chức; thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo hướng văn minh, hiện đại, phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp; tăng cường sự hiểu biết của người dân, tổ chức, doanh nghiệp về CCHC, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, lợi ích của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến; khuyến khích người dân, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tiết kiệm chi phí; tạo điều kiện để người dân, tổ chức, doanh nghiệp tích cực góp ý, tham gia hoàn thiện thủ tục hành chính, giám sát cơ quan nhà nước trong quá trình thực hiện.

        Các nhiệm vụ trọng tâm cần tuyên truyền về quan điểm, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về CCHC; tập trung phổ biến, quán triệt toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và trách nhiệm thực hiện định hướng chương trình CCHC giai đoạn 2021-2030, Kế hoạch CCHC tỉnh Lai Châu năm 2022;  Phổ biến, tuyên truyền nội dung kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể trong triển khai, thực hiện CCHC nhà nước như cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công, xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, chính quyền số, công tác chỉ đạo, điều hành CCHC, việc ứng dụng công nghệ thông tin, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4;  Tình hình triển khai, kết quả, hiệu quả việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC của ngành tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh;  Tuyên truyền các mô hình, sáng kiến CCHC hay, những điển hình tiên tiến trong công tác CCHC; Tuyên truyền giới thiệu công khai các địa chỉ, điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về TTHC, quy định hành chính, tinh thần, trách nhiệm, thái độ giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức với công dân; các nội dung, quy định của pháp luật về mối quan hệ giữa Nhà nước với Nhân dân, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết các công việc của công dân; quyền và nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức trong việc tham gia và giám sát quá trình CCHC.

Để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2022, Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục tăng cường chỉ đạo về chuyên môn, nâng cao tinh thần, trách nhiệm trong việc thực hiện các nhiệm vụ công tác cải cách hành chính, giải quyết thủ tục hành chính, hướng dẫn người dân và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính trong các lĩnh vực của ngành kịp thời. Tiếp tục chỉ đạo các phòng, đơn vị tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính, căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện tuyên truyền cải cách hành chính ở đơn vị mình. Đồng thời theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá trong quá trình triển khai thực hiện./.

.


Tác giả: Thanh Trúc
Nguồn:Ảnh: Báo điện tử ĐCSVN Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan