“Chống những quan điểm sai trái, thù địch” đang trở thành nhiệm vụ rất lớn và cấp thiết. Để có được sự thành công như mong đợi, cần phải huy động trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội cùng vào cuộc chứ không chỉ là việc của Bộ, Ban, Ngành nào. Thống nhất quan điểm như vậy sẽ gắn động ...