Các dự thảo đang lấy ý kiến góp ý
Trích yếu Tải xuống Xem góp ý Tiếp thu góp ý
Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý
Trích yếu Tải xuống Xem góp ý Tiếp thu góp ý
V/v xin ý kiến vào dự thảo Tờ trình, Quyết định Quy định một số nội dung, mức hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Ngày bắt đầu: 22/05/2024 Ngày hết hạn: 03/06/2024
Xem góp ý Tiếp thu góp ý
V/v lấy ý kiến tham gia vào Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định một số định mức kinh tế -kỹ thuật, tiêu chuẩn giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Ngày bắt đầu: 08/03/2024 Ngày hết hạn: 15/03/2024
Xem góp ý Tiếp thu góp ý
V/v xin ý kiến tham gia dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 06/2023/QĐ-UBND ngày 21/3/2023 của UBND tỉnh Lai Châu
Ngày bắt đầu: 01/11/2023 Ngày hết hạn: 03/11/2023
Xem góp ý Tiếp thu góp ý
V/v lấy ý kiến tham gia vào Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định Danh mục cây sinh trưởng nhanh, cây sinh trưởng chậm; cây mục đích, cây phi mục đích đối với rừng phòng hộ và rừng sản xuất trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Ngày bắt đầu: 01/11/2023 Ngày hết hạn: 07/11/2023
Xem góp ý Tiếp thu góp ý
V/v lấy ý kiến dự thảo Tờ trình, Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định định mức chi ngân sách nhà nước, ...., thủ tục, tiêu chí lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án phát triển sản xuất, dịch vụ thuộc các Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025
Ngày bắt đầu: 25/10/2023 Ngày hết hạn: 31/10/2023
Xem góp ý Tiếp thu góp ý
V/v tham gia ý kiến vào Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định một số nội dung, mức hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh
Ngày bắt đầu: 24/10/2023 Ngày hết hạn: 28/10/2023
Xem góp ý Tiếp thu góp ý
V/v xin ý kiến tham gia vào Dự thảo Quyết định quy định khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn; nghề, ngư cụ cấm sử dụng khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnhLai Châu
Ngày bắt đầu: 15/08/2023 Ngày hết hạn: 31/08/2023
Xem góp ý Tiếp thu góp ý
V/v xin ý kiến vào dự thảo tờ trình và Quyết định của UBND tỉnh quy định nội dung chi và mức chi phục vụ hoạt động của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Ngày bắt đầu: 20/06/2023 Ngày hết hạn: 27/06/2023
Xem góp ý Tiếp thu góp ý
V/v tham gia ý kiến vào Hướng dẫn một số nội dung tại Quyết định số 06/2023/QĐ-UBND ngày 21/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày bắt đầu: 09/05/2023 Ngày hết hạn: 12/05/2023
Xem góp ý Tiếp thu góp ý
V/v tham gia ý kiến,góp ý dự thảo Nghị quyết Quy định khu vực không được phép hoạt động chăn nuôi và chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép hoạt động chăn chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Ngày bắt đầu: 07/04/2023 Ngày hết hạn: 18/04/2023
Xem góp ý Tiếp thu góp ý
V/v lấy ý kiến tham gia vào danh mục, biểu thống kêTTHC nội bộ
Ngày bắt đầu: 27/03/2023 Ngày hết hạn: 30/03/2023
Xem góp ý Tiếp thu góp ý
V/v xin ý kiến tham gia dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh,dự thảo Nghị quyết của HĐND
Ngày bắt đầu: 03/02/2023 Ngày hết hạn: 15/02/2023
Xem góp ý Tiếp thu góp ý
V/v lấy ý kiến vào dự thảo Nghị quyết Quy định một số nội dung, mức hỗ trợ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Ngày bắt đầu: 18/01/2023 Ngày hết hạn: 31/01/2023
Xem góp ý Tiếp thu góp ý