Trang chủ Chuyên mục tin tức Tin hoạt động sở

Đảng bộ Sở Nông nghiệp & PTNT triển khai Học tập quán triển nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 BCH Trung ương Đảng khóa XI
(Ngày đăng :05/11/2014 4:23:38 CH)

Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT
HỌC TẬP QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 9 
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XI

Ngày 17/9/2014, Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị của trung ương. Tham gia học tập có 234 cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đồng chí Hà Văn Um - Bí thư Đảng ủy Sở quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 tại hội nghị 

Tại hội nghị các cán bộ, đảng viên được quán triệt, học tập một số chuyên đề cơ bản về: Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 của BCH TW Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững đất nước; Nghị quyết số 32-NQ/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo quản lý; thông tin một số chủ trương về xây dựng Đảng và công tác chuẩn bị tiến tới Đại hội XII của Đảng; Kết luận số 90-KL/TW ngày 4/3/2014 của Bộ Chính trị về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa; Chỉ thị 37/CT-TW ngày 6/6/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao.

Qua học tập, tiếp thu nội dung của Nghị quyết hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành TW Đảng khóa XI, giúp cán bộ đảng viên nhận thức đầy đủ, sâu sắc về mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ trong từng Nghị quyết của Đảng; đặc biệt là những nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác để từ đó xây dựng kế hoạch, chương trình hành động phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan đơn vị, góp phần tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ, từng bước thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của đơn vị./.

 

Nguyễn Thị Luyện

Trung tâm Khuyến nông tỉnh

Tin liên quan

ĐOÀN SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TÌNH NGUYỆN VÌ CỘNG ĐỒNG(23/07/2020 4:42:58 CH)

Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTTNT đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025(10/06/2020 2:45:44 CH)

ĐẠI HỘI CHI BỘ CHI CỤC KIỂM LÂM NHIỆM KỲ 2020 – 2022 (05/03/2020 9:23:34 SA)

ĐẠI HỘI CHI BỘ KHỐI VĂN PHÒNG SỞ LẦN THỨ VII (2020-2022)(25/02/2020 11:23:24 SA)

Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT: HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH VỀ PHÒNG CHỐNG SUY THOÁI TƯ TƯỞNG, CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG TỰ DIỄN BIẾN, TỰ CHUYỂN HÓA(09/05/2017 3:37:22 CH)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Email: sonnptnt@laichau.gov.vn - Điện thoại 02133.876.582

Ghi rõ nguồn http://sonnptnt.laichau.gov.vn khi bạn sử dụng thông tin từ website này.