Trang chủ Chuyên mục tin tức Tin hoạt động sở

Kế hoạch nghỉ Tết và báo cáo tình hình dịp tết Nguyên đán 2014
(Ngày đăng :05/11/2014 4:19:48 CH)

UBND TỈNH LAI CHÂU

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 25/SNN-VP
V/v kế hoạch nghỉ Tết và báo cáo tình hình dịp tết Nguyên đán 2014

 
Lai Châu, ngày  17  tháng 01 năm 2014

 

                                   Kính gửi: Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc

                               

Căn cứ công văn số 44/UBND-TH ngày 15/01/2014 của UBND tỉnh về kế hoạch nghỉ tết, việc trực tết và báo cáo tình hình dịp tết Nguyên đán 2014,

Sở Nông nghiệp & PTNT thông báo kế hoạch nghỉ tết và báo cáo tình hình dịp tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 với các nội dung sau:

1. Kế hoạch nghỉ Tết:

Cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ tết Nguyên đán Giáp ngọ 2014 trong 09 ngày, từ ngày 28/01/2004 (tức 28 Tết) đến hết ngày 05/02/2014 (tức mồng 6 tết); và đi làm bù vào thứ bảy ngày 25/01/2014 và thứ Bảy ngày 08/02/2014. 

2. Về việc trực tết:

Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc thông báo kế hoạch nghỉ tết đến cán bộ, công chức, viên chức; bố trí công việc, cán bộ trực Tết không để công việc bị gián đoạn và đảm bảo an toàn trong dịp tết.

3. Về báo cáo tình hình Tết:

Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc báo cáo tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp ngọ, gửi về Văn phòng Sở trước ngày 04/02/2014 (tức mồng 5 Tết) theo địa chỉ Email: vanphongsonnlc@gmail.com để tổng hợp báo cáo lãnh đạo Sở, UBND tỉnh theo thời gian quy định.

Nội dung báo cáo: Theo chức năng, nhiệm vụ của từng phòng, ban, đơn vị trực thuộc, lưu ý tập trung các nội dung sau: Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; hoạt động văn hoá, thể thao, vui chơi, giải trí trong dịp Tết; công tác thực hành tiết kiệm; Công tác an sinh xã hội, chăm lo tết cho các đối tượng chính sách; tình hình sản xuất, kinh doanh, phòng chống thiên tai, dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi; công tác phòng cháy chữa cháy rừng; công tác thông tin tuyên truyền.

Sở Nông nghiệp & PTNT yêu cầu các phòng, ban, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Sở;
- Lưu: VT, VP.

 

GIÁM ĐỐC

 (Đã ký)

Hà Văn Um

 (Tải file tại đây)

Tin liên quan

ĐOÀN SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TÌNH NGUYỆN VÌ CỘNG ĐỒNG(23/07/2020 4:42:58 CH)

Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTTNT đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025(10/06/2020 2:45:44 CH)

ĐẠI HỘI CHI BỘ CHI CỤC KIỂM LÂM NHIỆM KỲ 2020 – 2022 (05/03/2020 9:23:34 SA)

ĐẠI HỘI CHI BỘ KHỐI VĂN PHÒNG SỞ LẦN THỨ VII (2020-2022)(25/02/2020 11:23:24 SA)

Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT: HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH VỀ PHÒNG CHỐNG SUY THOÁI TƯ TƯỞNG, CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG TỰ DIỄN BIẾN, TỰ CHUYỂN HÓA(09/05/2017 3:37:22 CH)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Email: sonnptnt@laichau.gov.vn - Điện thoại 02133.876.582

Ghi rõ nguồn http://sonnptnt.laichau.gov.vn khi bạn sử dụng thông tin từ website này.