Trang chủ Chuyên mục tin tức Tin hoạt động sở

Báo cáo Kế hoạch thực hiện Dự án phát triển rừng sản xuất tại xã Nậm Sỏ huyện Tân Uyên tỉnh Lai Châu
(Ngày đăng :05/11/2014 4:13:44 CH)

Nghiên cứu phát triển về tăng cường năng lực xây dựng nghiên cứu khả thi (NCKT) và kế hoạch thực hiện (KHTH) cho các dự án trồng rừng ở Việt Nam (sau đây gọi tắt là “FICAB”) đã được triển khai thực hiện trong 3 năm từ năm 2005 đến năm 2008, với mục đích tăng cường khả năng quản lý và khả năng phối hợp của cán bộ Bộ NN & PTNT trong việc giám sát chất lượng của NCKT và KHTH nhằm mục đích nâng cao năng lực của cán bộ cấp tỉnh về chuẩn bị báo cáo NCKT và KHTH và xây dựng bộ tài liệu đào tạo sử dụng để triển khai đào tạo kỹ thuật về chuẩn bị F/S và IP cho dự án trồng rừng.

Tóm tắt

Phần I. Tóm tắt dự án

Trong tài liệu này, nội dung của báo cáo F/S, địa điểm và diện tích, các mục tiêu, các thành quả, các hợp phần, kế hoạch hoạt động chính và chi phí dự án được tóm tắt, và Ma trận thiết kế dự án để chỉ rõ khung dự án được đính kèm, để làm rõ các nội dung của dự án trong phần lập kế hoạch thực hiện (IP).

Phần II. Kế hoạch thực hiện của từng lĩnh vực

 

Chương 1. Cơ cấu tổ chức

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (TNHH MTV) Phong Minh bao gồm có Giám đốc là người trực tiếp quản lý tài chính, ban kỹ thuật gồm 03 thành viên làm nhiệm vụ tham mưu cho Giám đốc về kỹ thuật và kế hoạch thực hiện dự án, đồng thời cũng là bộ phận trực tiếp huớng dẫn, phổ biến kỹ thuật cho người dân tham gia trồng rừng trong dự án. Ban kỹ thuật có trách nhiệm thực hiện dự án và đạt được các mục tiêu của dự án dưới sự giám sát của Giám đốc. Các hộ dân tham gia được tổ chức thành nhóm để tăng năng lực thực hiện của các hộ dân.  Nhiệm vụ của các bên liên quan khác, như Bộ NN&PTNT, UBND tỉnh Lai Châu, Sở NN&PTNT/Chi cục lâm nghiệp (CCLN), BQLRPH huyện Tân Uyên… cũng được giải thích trong tài liệu này.

Chương 2. Lịch trình thực hiện

Trong năm 2012 được coi là giai đoạn chuẩn bị, đồng thời cũng là năm đầu tiên thực hiện dự án. Giai đoạn tác nghiệp của dự án được xác định ngay từ năm thứ 1 đến năm thứ 10, các hoạt động trồng rừng trực tiếp được tiến hành trên hiện trường. Lịch trình thực hiện hàng tháng, hàng năm trong suốt thời gian của dự án từ việc chuẩn bị cho đến tác nghiệp sẽ được thể hiện rõ trong báo cáo này.

Chương 3. Tổ chức quản lý tài chính

Ngoài sự đóng góp của các hộ dân tham gia, dự án sẽ được xác định vốn từ hai nguồn: Vốn DN (Bao gồm cả vốn vay tín dụng) và vốn hỗ trợ trồng rừng sản xuất từ ngân sách Nhà nước. Đối với vốn vay, Công ty TNHH MTV Phong Minh có thể vay từ Ngân hàng chính sách xã hội (VBSP), Ngân hàng Phát triển, Ngân hàng Nông nghiệp (VBARD). Giải ngân vốn vay sẽ được thực hiện từ năm thứ 1 đến năm thứ 4 của chu kỳ kinh doanh, lãi suất vốn vay sẽ được trả hàng năm, khoản gốc sẽ được hoàn trả vào năm cuối của chu kỳ kinh doanh dự án. Các khoản chi phí về quản lý Cơ quan thực hiện, công tác khuyến lâm, tiền hỗ trợ trồng rừng sản xuất cho DN sẽ do Ngân sách nhà nước cấp được giải ngân qua hệ thống Kho bạc tỉnh và huyện. Đối với các cơ quan quản lý, các thủ tục tài chính ngân sách và báo cáo sẽ được thực hiện theo hệ thống tài chính của Nhà nước Việt Nam.

Chương 4. Tổ chức mua sắm

Rất nhiều vật tư hàng hóa cần được mua sắm, như cây con, phân bón…, và các tư vấn địa phương sẽ được thuê để cung cấp các dịch vụ này. Mua các vật tư hàng hóa đó theo danh sách của từng hợp phần dự án. Các gói mua sắm, phương pháp mua sắm, đơn vị có trách nhiệm mua sắm sẽ được trình bày.  Đối với việc mua sắm các hàng hóa, có các bên liên quan tham gia vào việc mua sắm là các hộ dân, Công ty TNHH MTV Phong Minh và các Nhà cung cấp.

Chương 5. Bán và tiếp thị

Có 3 bên liên quan tham gia vào các hoạt động bán và tiếp thị sản phẩm là các hộ dân,  Công ty TNHH MTV Phong Minh, các Nhà máy chế biển gỗ. Có hai giai đoạn thực hiện các hoạt động bán và tiếp thị sản phẩm trong dự án. Giai đoạn 1 là các hoạt động liên quan đến việc chuẩn bị các thông tin bán và tiếp thị. Giai đoạn 2 là các hoạt động cụ thể về bán và mua gỗ nguyên liệu, được thực hiện giữa các bên liên quan đề cập phía trên. 11 bước hoạt động bán và tiếp thị sản phẩm được thiết kế trong hai giai đoạn đó. Trong mỗi bước, sẽ có sự kiểm tra vai trò và chức năng của từng bên liên quan, tương ứng với các hoạt động bán và tiếp thị sản phẩm, và các mối quan hệ giữa các bên liên quan. Kết quả kiểm tra được tổng hợp trong Biểu về Dòng bán và tiếp thị.  

Chương 6. Giám sát và đánh giá

Giám sát nhằm mục đích kiểm tra tiến độ dự án và đưa ra các chỉnh sửa kế hoạch, nếu cần thiết. Đánh giá nhằm tạo ra các khuyến nghị cho dự án trong tương lai và rút ra các bài học cho các dự án khác. Đánh giá sẽ được thực hiện trong hoặc sau giai đoạn hỗ trợ dự án, bằng việc sử dụng toàn bộ kết quả của dự án. 


Chi tiết tại đây.
Báo cáo FS
- Báo cáo IP

Tin liên quan

ĐOÀN SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TÌNH NGUYỆN VÌ CỘNG ĐỒNG(23/07/2020 4:42:58 CH)

Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTTNT đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025(10/06/2020 2:45:44 CH)

ĐẠI HỘI CHI BỘ CHI CỤC KIỂM LÂM NHIỆM KỲ 2020 – 2022 (05/03/2020 9:23:34 SA)

ĐẠI HỘI CHI BỘ KHỐI VĂN PHÒNG SỞ LẦN THỨ VII (2020-2022)(25/02/2020 11:23:24 SA)

Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT: HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH VỀ PHÒNG CHỐNG SUY THOÁI TƯ TƯỞNG, CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG TỰ DIỄN BIẾN, TỰ CHUYỂN HÓA(09/05/2017 3:37:22 CH)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Email: sonnptnt@laichau.gov.vn - Điện thoại 02133.876.582

Ghi rõ nguồn http://sonnptnt.laichau.gov.vn khi bạn sử dụng thông tin từ website này.