Trung tâm Nước sạch và VSMTNT có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo Quyết định số 227/QĐ-SNN ngày 31/5/2016 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lai Châu.

Trụ Sở tại đường Quốc lộ 4D, Tổ 2 phường Quyết Tiến, TP. Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

Số điện thoại: 02313877789

I. Vị trí và chức năng

1. Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có chức năng quản lý, thực hiện các dự án cấp nước và vệ sinh môi trường nông thôn; kiểm nghiệm chất lượng nước và môi trường nông thôn; thông tin và truyền thông; nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ; hợp tác quốc tế; tiếp nhận các nguồn vốn tài trợ, viện trợ đầu tư chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn theo quy định pháp luật; đào tạo, tư vấn và dịch vụ về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh.

2. Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Trung tâm Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3. Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng, có trụ sở, kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước cấp theo quy định của pháp luật. 

II. Nhiệm vụ và Quyền hạn

1. Xây dựng và trình Sở:

a) Chiến lược, cơ chế chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn 5 năm và hàng năm; các chương trình, đề án, dự án thuộc lĩnh vực nước sạch và vê sinh mội trường nông thôn thuộc nhiệm vụ của Trung tâm và tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b) Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật, các tài liệu hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn thuộc nhiệm vụ của Trung tâm và quy định của pháp luật.

2. Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo phân cấp của tỉnh và quy định của pháp luật.

3. Tổ chức thực hiện các chương trình, dự án về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn; chương trình, dự án thành phần về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo phân công của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và quy định của pháp luật.

4. Thực hiện phân tích, xét nghiệm, kiểm nghiệm, kiểm định (theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước), theo dõi, đánh giá về chất lượng nước theo quy định của pháp luật.

5. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về khai thác, sử dụng, bảo vệ các công trình cấp thoát nước sinh hoạt nông thôn và quản lý chất lượng nước sạch nông thôn.

6. Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn theo phân cấp của tỉnh và quy định của pháp luật.

7. Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ về:

a) Cấp nước sạch, xử lý nước, chất thải và vệ sinh môi trường nông thôn;

b) Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

8. Thông tin khoa học, công nghệ, môi trường, phát hành bản tin, trang thông tin điện tử về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn theo quy định của pháp luật.

9. Hợp tác quốc tế về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn theo phân cấp của tỉnh và quy định của pháp luật;

10. Liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân để hoạt động dịch vụ đáp ứng yêu cầu của xã hội theo quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ phù hợp với lĩnh vực chuyên môn, khả năng của đơn vị và đúng quy định của pháp luật.

11. Tư vấn và dịch vụ về:

a) Quy hoạch; khảo sát, thiết kế, giám sát;

b) Thăm dò khai thác nước ngầm, nước mặt, cung ứng vật tư thiết bị;

c) Kiểm nghiệm chất lượng nước và môi trường;

d) Đánh giá tác động môi trường và môi trường chiến lược về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn theo quy định của pháp luật.

12. Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê, kiểm tra theo quy định;

13. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, viên chức theo quy định của pháp luật; thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với viên chức Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm theo thẩm quyền.

14. Thực hiện quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức của Trung tâm; chương trình cải cách hành chính theo mục tiêu và nội dung theo quy định.

15. Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.